Dominik Duka k svátku sv. Václava 2013

Bratři a sestry, milí přátelé,

Den svatého knížete Václava nás každoročně vede k zamyšlení nad stavem naší země, protože v něm vidíme pravého a trvalého vladaře. Možná nám uniká, že slavíme jeho svátek v době po sklizni polí a v době vinobraní, že k němu vlastně přicházíme s plody své celoroční práce a skládáme počet ze svého hospodaření.

Základ a symbol naší státnosti a tím celého, tradicí předávaného pojetí spravedlivého společenského uspořádání má podobu vladaře, který pečuje o zemi a dovede ji hájit. Známe jeho obrazy při práci na vinohradu a na žních, obrazy, kdy hájí klid v zemi ve zbroji a silou své ctnosti pod ochranou andělů umravňuje ničitele míru, sobce Radslava. Obrazy, kdy zakládá kostely a pečuje o chudé. Je to vladař, který podobně jako v mýtu oráč Přemysl dává zemi řád. Vzdělával svou zem jako oráč a její lid jako učitel. Věděl, že musí čerpat poučení a četl Bibli. Takový je obraz knížete, který byl dobrý, protože své zemi rozuměl a sloužil, a je proto milován těmi, kdo ji obývají a snaží se jako on o to, co země potřebuje, aby vydala plody ornice i ducha.

Položme si otázku, proč je teď tolik stesků, čeho se nám nedostává a udělejme pro to něco. Potřebujeme mravní povznesení – začněme od sebe. Potřebujeme oživit lásku k vlasti, aby nebyla jak opuštěná ustaraná nepohledná žena. Potřebujeme najít shodu a přestat se hádat. A k tomu potřebujeme zdravý rozum a pokoru k přijetí Pravdy. Všichni to víme. Všude se to ozývá. Jasně to vidím v tom, že při hodnocení nejlepšího farmáře hraje roli nejen výnos a stav statku, ale významně i soudržnost a spokojenost rodiny a počet a vychovanost dětí. Za tento názor a příklad jsem jim vděčný. A přitom cítím, že se opět, jak řekl kdysi básník, chvěje bronzový kůň a kníže kopí potěžkává. Probuďte se a mravní převahou zažeňte zlé a utěšte smutné. Rozhodněte, kudy se máme ubírat. Cestou moudrého Václava či cestou kruté svévolné síly Boleslavovy? Nebojte se, sv. Václav vás povede, sv. Anežka vás bude chránit. Bůh vám žehnej.

+ Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a primas český