Roráty 3. den Sen papeže Inocence

papež Inocenc III.

papež Inocenc III.

Sen papeže Inocence

Klára vstupuje do kláštera

 

Úvodní komentář:
Když se na vás dívám, když poslouchám váš adventní zpěv a modlitby, jsem přesvědčen, že jste šťastní! Šťastný je každý, kdo důvěřuje Bohu! Bůh touží po našem štěstí. Na našich rorátních setkáních nám ukazuje, co je skutečným štěstím a co neštěstím, do kterého často sami upadáme. On přichází jako dobrý pastýř a hledá nás jako ztracenou ovci (srov. Evangelium). Neobvyklým způsobem hledal den za dnem našeho adventního hrdinu, Františka.
S každým z nás má Bůh takový plán: chce nás udělat šťastnými. Zamysleme se, zda známe někoho v našem okolí, kdo je smutný, ztratil víru, není milován… A možná neví, co má teď dělat. Ujistěme je i sebe Božím slovem: „Hle, Pán Bůh přichází s mocí“ (srov. 1. čtení).
 

Kněz po evangeliu
Dnes se setkáváme již potřetí na rorátní mši. Srdečně vítám vás všechny a nejvíce ty, kteří přišli, protože je pozvali jejich přátelé. Doufám, že spolu vytrváme do konce. A možná přivedete ještě někoho dalšího? …
Lidé z Assisi se Františkovi nejprve vysmívali, pak začali uvažovat, až se nakonec mnozí rozhodli žít jako on. Myslím, že někdy ani netřeba nikoho přesvědčovat, stačí, že slyší o našich Rorátech a sám se rozhodne přijít.

František se rozhodl následovat Ježíše radikálně.
Pamatujete si, co František udělal a co se nelíbilo jeho otci?

Dotkl se malomocného.

Ano. A František udělal ještě mnoho jiných věcí. Rozhodl se žít v chudobě, tak jako Ježíš Kristus. Mnoho mladých mužů následovalo jeho příklad, a protože se rozhodli žít v pokoře a chudobě, nazvali své společenství Menší bratří.

František naučil své bratry krásnou modlitbu, kterou si připomeneme:

Pane,

udělej ze mne nástroj svého pokoje,

abych přinášel lásku, kde je nenávist,

odpuštění, kde je urážka…

 

František se svými dvanácti mezitím putovali po okolí a u lidí si získávali stále větší obdiv pro svou dobrotu. A papež ještě o ničem nevěděl. Byl nejvyšší čas, aby se vybrali do Říma, ale Asižané velmi nevěřili, že se jim podaří setkat s papežem. Prý ani farář z kostela San Damiano tomu nevěřil. Protože František a jeho společníci v svých bídných hábitech nevypadali nejlépe. Menší bratři se však nedali odradit a šli nakonec do Říma. Z Assisi je to něco přes sto kilometrů. Tam v Římě, jak to bylo ve Františkově životě obvyklé, se stalo něco neobvyklého. Ale poslechněme si příběh.

Příběh
Jistá paní, která procházela kolem Lateránu, si všimla netypických žebráků. Seděli na schodech, modlili se a nevšímali si uštěpačné poznámky okolních tuláků. Pokud jim někdo dal almužnu, ostatní žebráci jim ji hned vzali. Oni se nebránili.
Žena je pozvala do svého domu. Rozhodla se, že Františkovi a jeho rytířům umožní audienci u papeže Inocence III. Osobně zavedla Františka za známým biskupem. Je pravda, že biskup jim audienci neslíbil, ale dovolil mu sedět u dveří kostela, trochu dál od ostatních žebráky, aby se mohl v klidu modlit za zázrak. Pán Bůh jeho modlitbu vyslyšel dříve než by se byl nadál.
Papež měl v noci strašný sen. Zdálo se mu, že bazilika v Lateránu se začala rozpadat. „Pane, zachraň svůj kostel!“ – Volal plný bázně Inocenc, ale popraskané zdi se začaly rozpadat a stropy se začaly třást. Náhle přiběhl do baziliky mladý člověk oblečený jako žebrák. Podepřel stěnu svým chatrným tělem a praskliny se zaplnily. Papež Inocenc se probudil úplně zpocený. Jeho první kroky směřovaly do baziliky. U dveří spatřil člověka, kterého viděl ve snu.
– Kdo to je? – Zeptal se strážníka.
– To je František Bernardone z Assisi. Neškodný blázen … Chce založit novou řeholi.
Papež hned zavolal Františka a jeho společníky na audienci. Když se na ně díval, nijak nedokázal pochopit, jak mohou tito bídnici zachránit církev.
Nechtěl se však protivit Boží vůli.
– Stane se, jak chceš, Františku. Potvrdím tvou řeholi.

Otázka dětem
– Pamatujete si, jak se jmenoval papež, který přijal Františka a potvrdil způsob života Menších bratří? (Inocenc III)

Kněz
Po návratu Františka z Říma do Assisi se řehole Menších bratří začala rozrůstat. Benediktýni pronajali Františkovi Porciunkuli za symbolickou cenu košíku ryb ročně. Bratři začali bydlet v domcích kolem kostelíka a později vybudovali skromný klášter.
Do řehole vstoupilo mnoho ctěné obyvatel, mezi nimi Rufina, bratranec pěkné Kláry. Tato událost otřásla aristokratickou rodinou di Offreduccio a to byl jen začátek jejich problémů.
V noci z 18. na 19. března 1211 se v Porciunkule konalo přijatí řeholního hábitu a stříhání vlasů Kláry. Dívka tajně opustila rodný dům, protože se rozhodla zasvětit život Bohu. Její zlaté vlasy, které stříhal František, padli na zem a bratři jejich schovali na památku. Klára vyměnila přepychové šaty za ubohý hábit a od této chvíle ji svatá chudoba provázela po celý život. Na začátek jí benediktinky poskytly „azyl“. Když se k ní ale připojila rodná sestra Kateřina a několik přítelkyň, dívky se přestěhovali do kláštera, který pro ně vybudovali Menší bratři při kostelíku San Damiano.
Za Františkem šlo stále více osob. Myslím, že i nás přitahuje příklad služby Františkova života. Velmi vás chci povzbudit k tomu, abyste dnes během modlitby hovořili s Ježíšem o lidech, kteří vám ublížili, nebo vám možná stále ubližují, možná ve škole nebo doma. Pokuste se jim odpustit. Je to těžké? Vím, ale s Ježíšem je všechno možné.
A ještě jedno na konec. Nezapomeňte na stavění domácího betléma. Zkuste si najít během adventních večerů alespoň chvilku. Vím, vím, třeba uklízet atd., ale příprava betléma je přece jedna z nejdůležitějších příprav před svátky. První fotky už došly e-mailovou poštou a můžete je vidět na naší webový stránce.

 

Otázky:
1. Jak se jmenoval papež, který schválil způsob života Menších bratří?
2. Při které bazilice v Římě se kdysi nacházelo sídlo papežů?
3. Jak se jmenovala žena, která jako první následovala Františka?

Úkoly:
1. Pomodli se za ty, kteří ti ublížili, nebo ti stále ubližují a pokus se jim odpustit. Pokud je to možné, udělej to hned teď.
2. Pracuj na „stavbě“ domácího betléma.
3. Na internetové stránce se podívej místa, kde byla potvrzena regule Menších bratří.