Mše svaté

Intence

V tradici církve se během staletí rozvinul velmi dobrý zvyk, že lidé předkládají zvláštní úmysly, na které je konkrétní mše svatá zvlášť slavena a za které církev přináší zvláštní oběť. Tento úmysl nazýváme „intencí“.

Nejčastěji lidé prosili při mši svaté za své zemřelé. Uskutečňovali tak to, o čem nám hovoří již starozákonní 2. kniha Makabejská: „Nato Juda Makabejský uspořádal ve vojsku sbírku a poslal do Jeruzaléma dva tisíce drachem, aby byly přineseny oběti za padlé. Bylo to krásné a šlechetné jednání, vždyť Juda přitom myslil na vzkříšení. Kdyby nebyl přesvědčen, že padlí vstanou, bylo by zbytečné a marné modlit se za mrtvé. On však byl přesvědčen, že těm, kdo zemřeli ve zbožnosti, je připravena nejkrásnější odměna. To je vznešená a zbožná myšlenka – proto dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy“ (2 Mak 12,43-45). Tím, že necháváme sloužit mše svaté za zemřelé, vyjadřujeme svou víru ve vzkříšení a vyprošujeme zemřelým Boží milosrdenství. Je to skutečně vznešené a zbožné.

Takto pamatovat prostřednictvím mše svaté (intence) na své zemřelé, je vhodné například v blízkosti výročí úmrtí, narození či jiného výročí konkrétních zemřelých. Do těchto modliteb můžeme přirozeně zahrnout také celé rodiny – zemřelé i živé členy těchto rodin. Bude pak zcela přirozené, když se této mše svaté budeme účastnit a sami se připojovat k přinášené oběti.

Intence mše svaté však nemusí být jen za zemřelé. Můžeme prosit také za zdárné složení zkoušky, za uzdravení, za obrácení, za matky, které očekávají narození dítěte, za ty, kteří slaví nějaké životní jubileum…

Stalo se také zvykem, že se intence tak zvaně platí. Jedná se o mešní stipendium. Mešní stipendium by mělo zajistit „den života kněze“. Tuto tradici můžeme rovněž vypozorovat již ve starozákonní době, kdy kmen Levi jako jediný nedostal v dědičný úděl žádnou zemi proto, aby se stal kmenem, který prostřednictvím kněžské služby duchovně slouží Izraelskému lidu a byl „zajišťován“ ostatními. Zaplatit mešní stipendium není povinností a jeho výše záleží na rozhodnutí a možnostech daného člověka.