Stanovisko farnosti k výstavbě komunitního centra v Kolíně na Zálabí

Stanovisko farnosti k výstavbě komunitního centra v Kolíně na Zálabí

Vzhledem k zahájení výstavby komunitního centra v Kolíně na Zálabí a reakcím některých osob k jejímu průběhu, cítíme potřebu zaujmout stanovisko a také informovat o záměru Farní charity Kolín s výstavbou komunitního centra.
Výstavba komunitního centra je společný projekt Římskokatolické farnosti Kolín a Farní charity Kolín. Projekt se záměrem výstavby komunitního centra na Zálabí existuje už několik let. Ve zkratce je třeba říct, že původně ho chtěla stavět samotná farnost, později farnost předala myšlenku a také plány Farní charitě. Cílem bylo a je, aby měli lidé na Zálabí místo pro setkávání a místo pro budování komunitního života.
V r. 2016 farnost darovala část pozemku na bývalém hřbitově u kostelíčka na Zálabí Farní charitě a charita dala vypracovat stavební projekt, podala žádost o dotaci v rámci evropského programu IROP a uspěla. Na stavbu získala dotaci 14 mil. korun. Několik let předtím bylo požádáno o změnu územního plánu. Na základě územního plánu města Kolína není již bývalý hřbitov u kostela sv. Víta pohřebištěm, bylo tomu ostatně tak už mnoho let předtím. V podstatě se tímto písemným rozhodnutím jen potvrdil status quo. Je známo, co všechno tomu předcházelo na konci osmdesátých let, když byl hřbitov rozdělen na dvě části a značně zdevastovaný kvůli výstavbě mostu. Tehdy se, dle našich poznatků, nedělal žádný archeologický průzkum, ani exhumace lidských ostatků, ty se jen nahrnuly anebo vyvezly se zemí pryč. Také hrobové zařízení bylo zahrnuto na mnohých místech zeminou. Byl to brutální zásah do tohoto hřbitova kvůli němuž už nikdy nemohl být tím, čím byl předtím. V době ne tak dávné, bylo rozkradeno množství náhrobků, hlavně jejich železné zařízení. Dnešní hrobová místa už dávno nekorespondují s místy, kde byli zemřelí původně pochováni.
Tolik k historii. Považovali jsme za smysluplné vytvořit na zdevastovaném a rozkradeném bývalém hřbitově něco nového a smysluplného, co by přinášelo užitek lidem žijícím na Zálabí a také v celém Kolíně. Výstavbu komunitního centra za smysluplnou považujeme, a proto plně stojíme za záměrem a úsilím Farní charity Kolín a za její ředitelkou Bc. Lucii Růžkovou-Rybárovou. Výstavba komunitního centra započala dle územního plánu, na základě pravoplatného stavebního povolení, pod archeologickým dohledem a na základě souhlasu Národního památkového úřadu. Prostor byl v lednu r. 2019 předán stavební firmě, která se zavázala konat dle podmínek uvedených v stavebním povolení a v povolení dalších úřadů. Lidské ostatky, které se při pracích odkryjí, budou znovu uloženy do hrobu v jiné části téhož bývalého hřbitova a pochovány se vší pietou. Zbytky hrobového příslušenství se také uloží na jiné místo na hřbitově. Společně s dalšími institucemi budeme hledat možnosti, jak zbývající prostor bývalého hřbitova zachovat v co nejlepším stavu. Jsme si vědomi toho, že to není v silách jedné instituce, ale bude potřebná součinnost lidí a organizací, kterým jde o společné dobro.
Přenesení tělesných ostatků z jednoho místa na druhé a opětovné pochování je s v souladu s křesťanskou morálkou a také se zákony většiny zemí, včetně ČR. Už Bible uvádí, že Izraelité, když odcházeli z otroctví v Egyptě, s sebou odnesli kosti svých předků, zvláště praotce Izraele. Také kolínská historie zná zrušení hřbitova u sv. Bartoloměje. Z kostí se vytvořila známá kostnice.

O výstavbě komunitního centra na Zálabí se ví a mluví už několik let, například prostřednictvím zveřejněných záměrů využití Tříkrálové sbírky v r. 2017 a 2018. Není to tedy žádná novinka ani utajovaná skutečnost. O tom, co se na Zálabí děje, se může každý přesvědčit na vlastní oči. Nechceme polemizovat s názory, jestli se mělo stavět na daném místě nebo jinde. K tomu ať si každý udělá názor sám. Za třicet let však nepřišel nikdo s jiným nebo lepším návrhem. Jsme přesvědčeni, že pro dnešní generaci lidí je potřebné vytvořit prostor pro komunitní život. Nestačí jen žít zavřeni ve svých bytech a domech a ve svých elektronických zařízeních, dokonce ani pouze v kostelech. Chceme tvořit aktivní a pozitivní komunitní život. Proto výstavbu komunitního centra v Kolíně na Zálabí plně podporujeme. Věříme, že staré a nové může být vedle sebe a svědčit o snaze celých generací o lepší budoucnost člověka.
V Kolíně dne 7. února 2019
P. Ján Halama SVD, farář
Římskokatolická farnost Kolín