Ohlášky – 5. neděle postní

Ohlášky Kolínské farnosti pro období od 2. do 9. dubna 2017

Dnes je neděle 2. dubna 20175. neděle postní

Bohoslužby:  08:00 Farní kostel sv. Bartoloměje

09:30 Kostel sv. Víta na Zálabí

18:00 Filiální kostel Nejsv. Trojice

     
Pondělí 3.4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Úterý 4.4.  8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Středa 5.4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Čtvrtek 6.4. 8:00 Nejsv. Trojice 11:30 Nejsv. Trojice  
Pátek 7.4. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Sobota 8.4. 8:00 Nejsv. Trojice 18:00 Nejsv. Trojice
Neděle 9.4. 8:00 Sv. Bartoloměj 9:30 sv. Vít-Zálabí 18:00 Nejsv. Trojice

Bohoslužby v dalších obcích naši farnosti podle pravidelného rozpisu.

Pondělí, středa, čtvrtek – od 10:30 až do mše sv. hodinová adorace a příležitost ke svátosti smíření. Sv. zpověď v ostatní dny – půl hod. přede mši sv.

Následující neděle 9. dubna 2017Květná Neděle  – začátek procese je u kostela Nejsv. Trojice v 7:50 a půjde se v průvodu do kostela sv. Bartoloměje

Je k dispozici nové číslo farního časopisu Bartoloměj a také dubnové číslo misijního časopisu Hlasy.

Postní almužna. Nejen lidé věřící, ale také všichni, kdo se chtějí přidat, jsou v roce 2017 zváni k účasti na starobylé postní tradici – almužně. Princip ke jednoduchý: peníze za požitky, které si během postního období odřeknete, můžete vložit do papírové pokladničky, tzv. postničky, které jsou umístěny vzadu v kostele sv. Bartoloměje. A tu na konci postu přinesete do kostela. Tyto prostředky poté církev prostřednictvím místní Charity využije na sociální pomoc potřebným. Podstatou je tedy, že člověk do malé papírové schránky vloží obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekl. A částka, kterou jsme si odepřeli, pak pomůže jiným. Doporučujeme vaše prostředky věnovat na vybudování Rodinného centra sv. Zdislavy (projekt Farní charity v Kolíně), které bude od července v Kolíně v Benešové ulici. Více informací u ředitelky Farní Charity (reditelka.fch@kolin.charita.cz)

Vikariátní setkáni mládeže a SDM v Praze. V pátek 7. dubna 2017 začíná vikariátní setkání mládeže (kolínský vikariát) v Českém Brodě s přesunem v sobotu 8. dubna 2017 na Světový den mládeže Pražské arcidiecéze. Více informací na plakátcích.

Představení obnovy kostela sv. Bartoloměje v projektu IROP. Jak je známo, farnost Kolín podala žádost do operačního programu IROP na obnovu kostela sv. Bartoloměje včetně varhan. S projektem obnovy je možné se seznámit na Květnou neděli 9.4.2017 po skončení mše sv. cca v 9:00 hod. v komunitním centru na faře. Projekt představí pan Petr Čech, stavební technik Pražského arcibiskupství spolu s p. farářem.

Povídaní o obřadech Svatého týdnev pondělí 10.4. v 17:45 v komunitním centru (fara) – vysvětlení obřadů jednotlivých dnů Velkého týdne. Vede: František Čech – seminarista a student Řehořovy univerzity v Římě.

 

Modlitba sv. růžence půl hodiny před každou mši sv. pondělí – sobota.

Pobožnost křížové cesty – každý pátek v postní době v 17.15 hod. v kostele Nejsv. Trojice. V neděli vždy v 17.30 přede mši sv. v kostele Nejsv. Trojice.

Příprava na první svaté přijímání. Příprava je pravidelně ve středu v 17:30. Místo přípravy: komunitní centrum (na faře).

Příprava na přijetí svátostí pro dospělé. Setkání je pravidelně ve středu v 19:00 hod. na faře.

Příprava je otevřená pro další zájemce. Dospělí, kteří mají zájem přijat svátost křtu anebo se připravit na další svátosti – sv. přijímání, biřmování se mohou hlásit u p. faráře (tel.: 604 294247).

Katecheze pro starší žáky a středoškoláky je vždycky v pátek večer po mši sv. Předpokládá se i účast žáků na večerní mši sv. Katecheze je po skončení mši sv. na faře. Katecheze pro ostatní žáky v běžném čase na faře. Katecheze v pátek 7.4. nebude z důvodu konání Vikariátního setkáni v Českém Brodu.

Anglické večery (English Evenings). Všechny zájemce o anglické konverzace zveme na English Evenings. První setkání se bude konat vždy v sobotu v  19:00 hod. v komunitním centru na faře. Setkání bude vést otec Georges Mondo. Případné dotazy adresujte na: mondomak@yahoo.fr