Projekt IROP

Obnova Chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně

Operační program: INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
 
Číslo a název výzvy: 06_16_059 –  52. výzva IROP – REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK – SC 3.1
 
Název projektu: Svatý Bartoloměj – Kolínský Gotický skvost
 
Registrační číslo projektu: Registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004545
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál areálu národní kulturní památky kostela sv. Bartoloměje v Kolíně a využít ho k vyváženému rozvoji území města Kolína i jeho širšího zázemí, s pozitivními dopady na místní i regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost.
 
Hlavní aktivity projektu:
– Stavební a restaurátorské práce – (jedná se zejména o stavební úpravy v klenotnici, Kokovské kapli, kryptě, vybavení presbyteria, dokončení elektroinstalace a osvětlení, restaurování vnitřního mobiliáře chrámu a varhan atd.)
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR.